Шепот на Пролетта

• село Бата • пролетна нива • Април 2012 •