Shiroka Polyana Dam

Explorer
| Shiroka Polyana dam | Rhodope Mountains | August 2015 |